x

Sitemap

x
x

Privacy Verklaring 

Uw privacy is van essentieel belang voor Neven-Lemmens Plastics NV (hierna genoemd “ANL PLASTICS”, “wij” of “ons”). Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op (i) onze website http://www.anlplastics.be/ (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle commerciële relaties tussen ANL PLASTICS en haar klanten.

 

ANL PLASTICS tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die ANL PLASTICS verzamelt, alsook over de wijze waarop ANL PLASTICS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

Het bezoeken van de Website (en de mededeling van uw persoonsgegevens daardoor) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van ANL PLASTICS.  

 

Soorten persoonsgegevens

 ANL PLASTICS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

 • Naam;
 • Voornaam;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Taal;
 • Locatie;
 • Surfgedrag: nieuwe/terugkerende gebruiker, frequentie en geschiedenis (sessies, paginaweergaven), betrokkenheid (sessies, sessieduur, paginaweergaven), dagen sinds laatste sessie;
 • Technologie: browser, besturingssysteem, netwerk, schermresolutie, flash-versie, hostnaam, serviceprovider;
 • Mobiel: apparaattechnologie, informatie over mobiel apparaat, merk van het apparaat, serviceprovider, invoermethode voor mobiele telefoon, besturingssysteem, schermresolutie;
 • Wijze van acquisitie: kanalen (kanaal, bron, medium), verwijzingen, gebruikersstroom; eventuele sessies via sociale verwijzingen, conversies, plug-ins.  

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

 Deze persoonsgegevens worden verzameld bij, respectievelijk in het kader van:

 

 • Invullen contactformulier;
 • Sollicitatie via Website;
 • Google Analytics.

 

De door ANL PLASTICS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

 

Gebruik persoonsgegevens

 ANL PLASTICS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 

 • Versturen van nieuwsbrieven en productinformatie;
 • Prospectietelefoons;
 • Opsturen van stalen;
 • Uitvoeren van de overeenkomst;
 • Beheer van prospecten (o.m. wens om geen nieuwsbrieven/direct marketing te ontvangen). 

 

Doorgifte persoonsgegevens aan derden

 ANL PLASTICS zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot de uitvoering van een opdracht). Indien het noodzakelijk is dat ANL PLASTICS in dit kader uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ANL PLASTICS uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer ANL PLASTICS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. ANL PLASTICS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of bekendmaken aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

 

Opslag persoonsgegevens

 Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is , zoals bijvoorbeeld in geval van een wettelijke bewaringstermijn of om te vermijden dat u ongewenst wordt gecontacteerd, bewaart ANL PLASTICS uw persoonsgegevens in principe voor een periode van 5 jaar na verzameling respectievelijk 

beëindiging van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. 

 

Uw privacy rechten

 Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ANL PLASTICS te bezorgen via e-mail of ter post:

 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die ANL PLASTICS mogelijks over u bezit;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

 

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke mail van ANL PLASTICS. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

 ANL PLASTICS verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. ANL PLASTICS zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server binnen de Europese Unie. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van ANL PLASTICS, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan ANL PLASTICS in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Indien we uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun woonplaats of zetel hebben in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van een overeenkomst die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ bevat, ofwel (ii) passende waarborgen biedt door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

Update Privacy Verklaring

 ANL PLASTICS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen. 

 

Andere websites

 De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is ANL PLASTICS verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. - Klachten Wanneer u klachten heeft over de manier waarop ANL PLASTICS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. U kan natuurlijk ook steeds bij ons terecht:

 

Contacteer ANL PLASTICS

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ANL PLASTICS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

x

Wellen

Hertenstraat 32
3830 Wellen (Belgium)
info@anl-plastics.be

T. +32 12 74 15 95
F. +32 12 74 47 20

Le Montat

ZI Cahors Lalbenque
46090 Le Montat (France)
info@anl-plastics.be

T. +33 565 21 07 66
F. +33 565 21 07 70

Dabrowa Gornicza

UI. Rozdzienskiego 12
41-306 Dabrowa Gornicza (Poland)
info@anl-plastics.be

T. +48 32 261 28 60
F. +48 32 261 28 71

x

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een opmerking? Laat hieronder uw boodschap achter.

Uw vraag is succesvol verzonden.
CONTACTEER ONS