x

Sitemap

x
x

LEGAL DISCLAIMER

1. Algemeen: Welkom op de website van ANL PLASTICS http://www.anlplastics.be/; www.anlplastics.com;  www.anlplastics.fr;  www.anlplastics.de;  www.anl - plastics.pl (hierna aangeduid als de “Website ” ). Hier vindt u de basisregels die uw gebruik van de Website beheers en (hierna aangeduid als de “ Gebruiksvoorwaarden ”) . Gelieve d eze door te nemen alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u steeds me t de voormelde versie akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt ANL PLASTICS u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Websit e te staken (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden ) .

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specifieert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftel ijk overeengekomen zijn tussen ANL PLASTICS en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd o p 5 december 2017 .

2. Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld “zoals zij is” en zonder garanties. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

3. Toegestaan gebruik: De Web site mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ANL PLASTICS is het verboden om de inhoud van de Website te kopiëren , te reproduceren , heruit te geven , te downloaden , , uit te zenden , te indexeren , te catalogiseren of te verspreiden.

Het recht op gebruik van de inhoud van de Website wordt u verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht - , hande lsmerk - en andere eigendomsvermeldingen respecteert en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website staan vermeld.

Het is uitdrukkelijk verboden de Website te geb ruiken om 1) de (inhoud van de) Website aan te wenden voor onwettige doeleinden en 2) fouten op de Website al of niet gekend door ANL PLASTICS, te gebruiken voor eigen voordeel of dat van derden.

 4 . Aansprakelijkheden: ANL PLASTICS levert grote inspanninge n om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal ANL PLASTICS probere n dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt ANL PLASTICS u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden ).

ANL PLASTICS spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveilig en en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. ANL PLASTICS kan evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet - toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan ANL PLASTICS u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

ANL PLASTICS is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

ANL PLASTICS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere inform atiebron verstrekt door ANL PLASTICS te corrigeren.

Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van ANL PLASTICS voor opzet of bedrog uit .

 5 . Links naar websites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover ANL PLASTICS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. ANL PLASTICS biedt geen enkele garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 6 . Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van ANL PLASTICS en/of haar licentiegevers en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schrifte lijke toestemming van ANL PLASTICS en/of de betrokken licentiegever .

De naam en het logo van AN L PLASTICS en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan ANL PLASTICS.

 7 . Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die ANL PLASTICS verzamelt via de Website wordt verwerkt conform de privacy verklaring . De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. ANL PLASTICS is verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 alsook met de toekomstige Europese Verordening 2016/579 betreffe nde de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffen de het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 8 . Toepasselijk recht en rechtbank: Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waa r ANL PLASTICS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 9 . Divers: Indien enig deel of enige clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zull en de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de Gebruiksvoorwaarden begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat ANL PLASTICS in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefde.

 10 . Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft , gelieve ANL PLASTICS dan te contacteren op: Neven - Lemmens Plastics NV

Hertenstraat 32

3830 Wellen (België)

marketing@anl - plastics.be 

x

Wellen

Hertenstraat 32
3830 Wellen (Belgium)
info@anl-plastics.be

T. +32 12 74 15 95
F. +32 12 74 47 20

Le Montat

ZI Cahors Lalbenque
46090 Le Montat (France)
info@anl-plastics.be

T. +33 565 21 07 66
F. +33 565 21 07 70

Dabrowa Gornicza

UI. Rozdzienskiego 12
41-306 Dabrowa Gornicza (Poland)
info@anl-plastics.be

T. +48 32 261 28 60
F. +48 32 261 28 71

x

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een opmerking? Laat hieronder uw boodschap achter.

Uw vraag is succesvol verzonden.
CONTACTEER ONS